Nhà từ đường xây dựng để làm nhà thờ – ý nghĩa nhà từ đường

Nhà từ đường xây dựng để làm nhà thờ - ý nghĩa nhà từ đường

Nhà từ đường xây dựng để làm nhà thờ cho các vị Cao, Tằng, Tổ, Khảo – những người trong dòng họ đã có công lớn với đất nước, với nhân dân.

Nhà từ đường xây dựng để làm nhà thờ cho các vị Cao, Tằng, Tổ, Khảo – những người trong dòng họ đã có công lớn với đất nước, với nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *